Innov8 – ett undervisningskoncept för utmaningsdriven innovation i gymnasieskolan.
Vi på Unga innovatörer (före detta Ingenjörsamfundet) utvecklar i samarbete med forskning, akademi, näringsliv och skola undervisningskonceptet Innov8.
Undervisningsstödet består av en kombination av verklighetsbaserade utmaningar, lektionsmaterial, mallar och tillhörande stödmaterial. Undervisningsmetoderna i Innov8 bygger på beprövad erfarenhet och utgår från modern kognitions-, motivations- och innovationsforskning.

Konceptet är framtaget för att rusta Sveriges gymnasieelever med ett innovativt mindset, som ett viktigt komplement till traditionella ämneskunskaper. Under gymnasietiden får de träna och utveckla sina innovativa och entreprenöriella förmågor som kreativitet, problemlösning och samarbete. Innov8-konceptet har tydliga kopplingar till läroplanen för gymnasieskolan och EU:s 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande. Vårt mål är att erbjuda många olika Innov8-utmaningar med anpassade fokusfrågor så att det bidrar till examensmålen i samtliga högskoleförberedande och yrkesförberedande program.

Innov8 utvecklar ungas kreativitet, problemlösnings- och samarbetsförmåga.

Kärnan i undervisningen är den kreativa innovationsprocessen Innov8.

Innov8 – en innovationsprocess i 8 steg, anpassad för projektbaserad och utmaningsdriven undervisning i gymnasieskolan.

De åtta hållpunkterna bildar en helhet där ämneskunskaper blir meningsfulla när de används för att utveckla egna idéer och lösningar på verkliga utmaningar och problem, med koppling till elevernas gymnasieprogram och kurser. Lärarnas planering underlättas genom relevanta och engagerande Innov8-utmaningar med tillhörande ämnesövergripande lektionsmaterial. Det går att undervisa med hjälp av Innov8-processen under kortare eller längre tid och man kan återkomma till den om och om igen under de tre gymnasieåren.

Det är inget krav att ta med en näringslivspartner i Innov8-projekten, men det är något vi verkligen uppmuntrar och gärna hjälper till med. När eleverna får möjlighet att presentera sina lösningar för en externt mottagare växer, stärks och utvecklas de på ett sätt som skolan har svårt att bidra med ensam. De erbjuds på ett konkret och demokratiskt sätt att bidra med sina förslag på lösningar på olika samhällsproblem, genom att ta en aktiv roll som medskapare av framtiden, på riktigt.

Innovationsprocessen Innov8 kan användas på alla gymnasieprogram och ingå som en naturlig del av undervisningen i många olika gymnasiekurser.
Under läsåren 2020-2023 genomförs flera pilotprojekt på olika gymnasieskolor runtom i Sverige. Utvecklingen av vår gymnasieverksamhet stöds i huvudsak av Allmänna Arvsfonden. Vi genomför även riktade pilotprogram med anpassningar av Innov8 för det blivande Försäljnings- och service-programmet (Handelsprogrammet) med stöd från Hakon Swenson stiftelsen, samt Naturbruksprogrammet med stöd från Svenska Lantbruksveckans fond.

Vill er skola vara med i vårt pågående pilotprogram för utvecklandet av Innov8?

OBS! Inför läsåret 2022/23 söker vi fler skolor, näringslivspartners och kommuner som vill vara med i pilotprojektet! Anmäl dig i formuläret nedan så återkopplar vi så snart vi kan.

Läs mer om vår gymnasiesatsning Innov8 här (pdf).

Lärare

Verktyg, lektionsmaterial och mycket annat.

Elever

Inspiration, tips och mycket annat.

Intresseanmälan till pilotprogram

Anmäl erat intresse för kommande pilotprogram i gymnasieskolan.