Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype

LGR22 och Innovationsresan 

Det är lätt att hitta stöd i LGR22 om varför vi ska arbeta med innovation i skolan. Flera av läroplanens delar pekar på det nödvändiga i att eleverna utvecklar innovativa förmågor som problemlösning, samarbete och kreativitet i skolan. Detta gäller särskilt kapitlen Skolans värdegrund och uppdrag och Övergripande mål och riktlinjer men vi hittar även mycket i de enskilda ämnenas kursplaner. Elever som arbetar efter den kreativa lärprocessen Innovationsresan behandlar stora delar av det centrala innehållet i teknik för årskurs 7-9, men med bra planering kan lärare få ut mycket mer än så. 

Grundformuleringen för vårt arbete i grundskolan 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt”

2.2 Kunskaper – mål 

Bestäm kunskapsstoff genom att utgå från en gemensam utmaning 

Beroende på vad eleven gör sin innovationsprocess runt finns det såklart mycket att hämta i läroplanen. Arbetar eleverna tex med innovation inom hållbarhetsfrågor finns det stöd i kapitel 1 och 2 och i nästan alla kursplaner.  

Vill man styra elevernas resa och utgå från en utmaning som behandlar centralt innehåll i ett eller flera ämnen måste eleverna inhämta ämneskunskap, alltså mycket mer än om bara själva processen, för att lyckas med sitt arbete. På det sättet kan lärare få bra material att använda till bedömning i många ämnen. Handlar utmaningen om att eleverna ska innovera kring lösningar som leder till att tex förbättra vattenkvalité så behövs kunskaper i NO ämnena. Arbetar man med sociala innovationer eller annan samhällspåverkan behöver eleverna få med sig kunskaper i SO. Hälsoutmaningar kan behandla syfte och centralt innehåll från idrott och hemkunskap osv.  

Ett tips är alltså att arbeta med materialet i fler ämnen än bara teknik även om det är lättast att i det centrala innehållet, hitta stöd för själva processen där. 

Fördjupa undervisningen i valda delar  

Lärare kan tillsammans med sina elever också välja att fördjupa sig extra mycket i ett steg av processen för att på det sättet behandla ett område eller ämne särskilt noga. 

 • För att kunna göra omvärldspaningar och “förverkliga” sin innovation krävs tex kunskaper i svenska. Här finns verkligen chans att träna formulerandet av olika sorters texter, muntlig framställning och läsförståelse. 
 • Väljer man att fördjupa sig runt designen av innovationen kan man komma man åt mycket av syftet och det centrala innehållet i slöjd och teknik 
 • Väljer man att göra delar av arbetet på engelska finns förstås möjlighet att utveckla förmågor i eng. osv 

Maximera resan 

För att maximera innovationsresan i läroplansperspektiv så ska man genomföra processen i team för att träna på att arbeta tillsammans med andra. Utmaningen bör utgå från det centrala innehållet i flera ämne där lärare från respektive ämne samarbetar för att ge eleverna möjlighet att se utmaningen från flera perspektiv och arbeta ämnesövergripande. Under resans gång utnyttjar eleverna digitaliseringens möjligheter när det kommer till tex digitalt skapande och kommunikation. Dessutom har eleverna kontakt med riktiga mottagare från tex företagsvärlden eller andra delar av samhället för feeback eller redovisning av idéer. 

 Teknik i fokus 

Det mest självklara och administrativt enklast kanske det är att genomföra innovationsresan i ämnet teknik. Där är själva processen är ett centralt innehåll i sig själv. Mer om detta nedan. 

Mer om hur du kan planera elevernas innovationsresa hittar du i lärarhandledningen.

Genomgång av kapitel 1 och 2 med fokus på innovationsprocessen och arbetet med innovationer 

Kapitel 1 Skolans värdegrund och uppdrag 

Kapitel 1 handlar om de grundläggande värden som skolan vilar på och som ska genomlysa allt arbete i skolan. Tex att skolan ska var likvärdig, saklig, allsidig och bygga på förståelse och medmedmänsklighet. Här står också vad som menas med att Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Rättigheten och skyldigheter 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.” 

Skolans uppdrag 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. 

”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. ” 

”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer”. 

”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.” 

God miljö för utveckling och lärande 

”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” 

Kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer 

I de övergripande målen anges bland annat de normer och värden samt de kunskaper som alla elever ska ha utvecklat när de lämnar grundskolan och vems ansvar det är att det sker. Kapitlet anger inriktningen på skolans arbete

2.2 Kunskaper 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.” 

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former” 

Mål 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, 
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande, 
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga” 

Riktlinjer 

”Läraren ska 

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel 
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och 
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven 

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, 

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, 

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar, 

– får möjligheter att arbeta ämnesövergripande. 

2.6 Skolan och omvärlden 

”Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

”Läraren ska medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället” 

2.8 Rektorns ansvar 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

 • ”undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet,” 
 • ”i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger,” 
Back to top
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.