Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype
Overhead,Shot,Of,High,School,Pupils,In,Group,Study,Around

Om Unga innovatörer

Att tänka fritt är större

Vi är en oberoende, ideell utbildningsorganisation som vill stärka ungas innovativa förmågor, dvs kreativitet, problemlösning och samarbetsförmåga. Vi gör det genom att stötta skolor med kostnadsfria läromedel och verktyg som bygger på egenutvecklade innovationsprocesser. 

Vision!
Alla Sveriges unga ska få möjlighet att upptäcka och utveckla sina innovativa förmågor.

Digitaliseringen, klimatförändringar och teknisk utveckling transformerar samhället och arbetslivet i snabb takt. Det ställer nya krav på medborgare och medarbetare, och skolan som ska rusta unga för framtiden. För att kunna skapa lösningar som möter framtidens utmaningar behöver de unga, redan under sin skoltid, få möjlighet att upptäcka och utveckla sina innovativa förmågor.

Korta fakta om Unga innovatörer

Vi är en oberoende och ideell skolaktör.

Vi utvecklar och sprider utbildningskoncept i den svenska skolan för att alla unga ska få upptäcka och utveckla sina innovativa förmågor. Någon gång under sin skoltid ska de få pröva på att ta sina egna idéer vidare i en utmaningsdriven innovationsprocess till lösningar på verkliga problem de själva ser och bryr sig om.

Vårt mål är att alla elever på högstadiet och gymnasiet ska få träna på att bli kreativare, kunna lösa problem på nya sätt och samarbeta i team. 

Det gör vi genom att hjälpa lärarna undervisa i en kreativ process där eleverna skapar innovativa lösningar för samhällsutmaningar, både de vi ser idag och i framtiden. 

Vi vet att världen inte blir enklare att leva i utan tvärtom mer och mer komplex. Vi vet också att de unga som tränat upp innovativa förmågor klarar sig bättre. 

Vår specialistkunskap behövs för att innovationskraften ska få plats i klassrummen. Man kan se oss som ett komplement till den ordinarie undervisningen. 

Med vårt bidrag i det svenska skolsystemet kommer vi kunna lägga Sveriges framtid i en mer förberedd generation.  

1. Vi ska ansvarsfullt driva omställningen av skolan så att alla elever i Sverige får möjlighet att upptäcka och utveckla sina innovativa förmågor:

  • Vi lutar oss mot forskning om innovativa förmågor. 
  • Vi följer läroplanerna. 
  • Vi reflekterar, analyserar, sprider kunskap och skapar debatt om behovet av att rusta Sveriges unga med innovativa förmågor och kunskap om innovation. 
  • Vi samverkar och bygger nätverk med aktörer från samhälle, näringsliv, skolor och forskning – för kunskapsutbyte och för vår alumniverksamhet. 
  • Vi står aldrig stilla utan är ständigt i utveckling. 

 2. Vi ska vara tillgängliga för alla högstadieskolor och gymnasier i Sverige:

  • Kostnadsfritt för lärare (genom att säkra en ekonomisk plattform med hjälp av sponsorer och bidrag från stiftelser och myndigheter). 
  • Inkluderande (våra utbildningskoncept kan användas oavsett bakgrund och förutsättningar). 
  • Tillgängligt digitalt (vi nyttjar senaste tekniken för att vara tillgängliga på nätet).
Vi har över 40 års erfarenhet av att arbeta med innovation i skolan

Unga innovatörers verksamhet vilar på tre ben

Med satsningen på uppdatering av våra utbildningskoncept för högstadiet och gymnasiet, etableringen på gymnasieskolan samt uppbyggnad av alumninätverk går Unga innovatörer in i sin mest expansiva fas sedan starten för över 40 år sedan. 

Högstadiet 

För att på djupet lära ut innovativa förmågor i åk 7 – 9 erbjuder vi sedan 1978 Min innovationsresa (fd Min uppfinnarresa Finn upp) med dess väl beprövade metoder. I högstadieskolor i alla regioner, mer än 180 kommuner, undervisar över 900 aktiva lärare med utbildningsmaterialet. Det är kostnadsfritt att använda våra verktyg i undervisningen.

Gymnasiet 

I samarbete med forskning, akademi, näringsliv och skola tar Unga innovatörer fram utbildningskonceptet Innov8 för samtliga gymnasieprogram. Undervisningsstödet består av en kombination av verklighetsbaserade utmaningar, lektionsmaterial, mallar och tillhörande stödmaterial. Undervisningsmetoderna i Innov8 bygger på beprövad erfarenhet och utgår från modern kognitions-, motivations- och innovationsforskning. 

Maker Camp 

Hos unga som deltar i våra fritidsaktiviteter har ofta en gnista tänts redan i skolan. Vi arrangerar på skolloven läger, Maker Camps, där de får vara kreativa, lära sig mer om innovationer och bygga sina egna modeller eller prototyper. Under de fem lägerdagarna får de dessutom lära andra unga med samma intresse. 

Tidslinje_Flera färger-1
Japan kvadrat

Tre innovativa förmågor

Kreativitet behöver vi för att kunna tänka fritt och bryta repetition av kända mönster. Kreativitet är en mänsklig resurs – kanske vår viktigaste – som hjälpt oss utveckla de samhällen vi lever i idag. Att vi har förmågan att skapa något nytt är en gåva värd att vårda och uppskatta. Men kreativitet är inte enbart en medfödd talang, det kan tränas och förfinas. För att göra det i skolan behöver eleverna för det första utrymme, framför allt i tid. För det andra coachning. Att vara kreativ innebär också stunder av tvivel – ja, till och med rädsla emellanåt. För det tredje mod för att växa i sin kreativitet. Mod att ge sig ut i det okända.

Problemlösningsförmåga behövs för att kunna hitta innovativa sätt att lösa problem på. Visste du att det är de elever som prövat flest idéer (även flest riktigt dåliga) för att lösa ett problem som är de som får de originellaste idéerna? Varför är det så? Jo, för de med flest idéer och som även misslyckats flest gånger, är de som försökt mest. Den där drivkraften att försöka om och om igen är så värdefull och borde uppmuntras mycket mer i skolan.

Samarbete i team, grupparbete är inte nödvändigtvis samarbete. Det säger ingenting om kvaliteten i samarbetet mellan eleverna. Att träna sin samarbetsskicklighet behövs för att kunna arbeta i kreativa team där allas kompetenser tas tillvara. Ett team som består av både adaptiva och innovativa personer löser problem bättre och tillsammans fattar de klokare beslut. Om alla i teamet accepterar och välkomnar varandras olikheter minskar dessutom konflikterna. Alla kan då bidra med idéer.

Varför innovationstänkande i skolan?

Världen utvecklas i snabb takt, både i lokalsamhället och i ett större samhällsperspektiv. Det är mycket som kommer vara annorlunda när dagens elever går ut skolan jämfört med hur det var för deras föräldrar. Rustar skolan eleverna så att de kan hantera de snabba förändringar och stora osäkerheter som finns i verkligheten utanför klassrummen?  

Skolans uppdrag är att ge en utbildning som främjar elevernas utveckling till ansvarskännande människor som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Alla elever i skolan ska få både kunskaper och förhållningssätt för att utveckla ett innovationstänkande.  

Det innovationstänkandet är nödvändigt att lära ut oavsett vilken skola eleven går. För förändringar som följer med sådant som digitaliseringen, klimatförändringar och den tekniska utvecklingen är genomgripande och påverkar oss alla på så många sätt. 

Innovativa förmågor är centrala i dessa tider. Vi tänker på att vara kreativ, att lösa uppkomna problem genom att tänka nytt och att kunna samarbeta i team där alla har olika kompetenser. Innovativa förmågor är vad som kommer skilja de elever som är rustade för en komplexare tillvaro från de som inte är det. 

Innovativa förmågor är nyckeln till framtiden för unga. Skolan är platsen för att ge dem den nyckeln.

Starka ägare

Unga innovatörer (fd Ingenjörsamfundet) grundades 1967. Namnet Unga innovatörer tillkom under 2020. Vi är en politiskt oberoende ideell förening. Sedan läsåret 1978/79 genomför vi Sveriges största tävling för unga innovatörer, Årets unga innovatör (fd Finn upp). Unga innovatörer ägs av Unionen, Vision, ST, Finansförbundet och Försvarsförbundet.

Unga innovatörer finansieras av

Logopng Rityta 1

Skolverket

Förberedelsearbete när det gäller innovationstävlingen Årets unga innovatör för elever i årskurserna 6-9.

Logopng 02

Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden stöttar Unga innovatörers utveckling av gymnasiesatsningens utbildningskoncept Innov8 under ett treårigt pilotprojekt.

Logopng 06

MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor stöttar vår satsning på ett alumninätverk av och för Sveriges unga (13-19 år).

Logopng 03

Agne Johanssons minnesfond

Agne Johanssons minnesfond stöder Unga innovatörer genom att finansiera innovationsstipendium och Maker Camps.

Logopng 05

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien - KSLA

Innovationsprojekt för gymnasieskolan Naturbruksprogram.

Logopng 04

Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond

Stöttar Unga innovatörers Maker Camps.

Logopng 07

Kungliga Patriotiska Sällskapet

Kungliga Patriotiska Sällskapet stöttar Unga innovatörers lovläger Maker Camp 2023.

Logopng 08

Stiftelsen Oscar Hirschs Minne

Stöttar Unga innovatörers Maker Camps.

Logopng 09

Prins Carl Gustafs Stiftelse

Stöttar Unga innovatörers Maker Camps.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Back to top