Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype

Vår policy för företagssamarbeten

Ett samarbete mellan UNGA INNOVATÖRER och ett företag kan se ut på många olika sätt. Men för att vi ska kunna inleda ett samarbete är det några punkter som måste stämma överens. 

Viktigt är säkerställa att varje samarbete är förenligt med Unga innovatörers värderingar och intressepolitik, så att vi slår vakt om vår organisations trovärdighet och oberoende. Unga innovatörers styrelse har därför antagit denna Policy för företagssamarbeten, vars främsta syfte är att underlätta och skapa tydlighet kring Unga innovatörers ställningstaganden. 

UNGA INNOVATÖRER samarbetar med företag som:   

 • visar socialt ansvarstagande och ledarskap inom sin verksamhetssfär och det omgivande samhället. 
 • bidrar aktivt till en positiv utveckling av samhället. 
 • har en tradition av socialt ansvarstagande. 
 • har en positiv verksamhets- och produktimage. 
 • uppvisar engagemang i utvecklingsrelaterade frågor. 
 • visar ansvar för anställda. 
 • aktivt följer FNs konvention om barnets rättigheter, FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs konventioner avseende barnarbete, anställdas hälsa, säkerhet, löner, förmåner, arbetstider, arbetsförhållanden, diskriminering samt disciplinära åtgärder i de länder företaget är verksamt. 
 • tillämpar ansvarsfullhet i miljöfrågor. 
 • aktivt följer FNs program för miljö och hållbar utveckling (Agenda 2030). 
 • verkar för Unga innovatörers ändamål. 

UNGA INNOVATÖRER samarbetar inte med företag som: 

 • har sin huvudsakliga näring i alkohol, spel, tobak, militär verksamhet, kärnkraft, vapen eller som tillverkar eller säljer reproduktioner av vapen som marknadsförs till barn. 
 • är utsatt för eller bryter mot FNs sanktioner. 
 • är verksamt inom pornografiindustrin 
 • är involverat i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet.  
 • bryter mot internationella lagar och överenskommelser inom miljöområdet. 
 • motverkar Unga innovatörers ändamål.  

Allmänna krav på riktlinjer för Unga innovatörer (vidare omnämnt som Unga innovatörer) har en Insamlingspolicy är att skydda, underlätta och förtydliga både för organisationen samt företag kring vilka riktlinjer som organisationen har valt att följa. Sverige har flera lagar och regler som styr olika delar i hur insamlingsorganisationer förväntas förhålla sig till insamling och personuppgifter.  

Återrapportering: Unga innovatörer återrapporterar regelbundet verksamheten och resultatet av arbetet till givarna. Detta sker huvudsakligen genom hemsida, sociala medier och nyhetsbrev. Varje år utarbetas en årsrapport som finns tillgänglig på www.Ungainnovatörer.se  

Men precis som med privatpersoner förbehåller sig Unga innovatörer alltid rätten att tacka nej till företagssamarbete eller en gåva om bedömningen är att företagets värderingar går emot Unga innovatörer värderingar eller ändamål. 

Vid samarbete med företag skrivs alltid ett avtal som klargör omfattning och ansvarsfördelning. 


Användning av logotyp och varumärke 

Vi värnar om Unga innovatörers varumärken. Företag som samarbetar med oss har inte rätt att använda vår logotyp eller vårt namn – Unga innovatörers varumärken – utan att ha fått vårt tillstånd. 

Om och hur vårt varumärke får användas regleras genom särskilda överenskommelser och avtal, vilka i sin tur baseras på omfattningen av samarbetet, företagets insats och andra relevanta hänsynstaganden. Tillstånd att använda Unga innovatörers logotyp (er) ska alltid vara tidsbegränsat och tydligt ange var och på vilket sätt logotypen får användas. 

Respekt för givarens integritet: Unga innovatörer värnar om givarens integritet och vill att alla företag och givare ska känna sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till oss. Till grund för Unga innovatörer val att spara personuppgifter i ett företag och givarregister ligger övertygelsen att detta till största delen ligger i varje enskilt företag/givares intresse. Varje givare har rätt till insyn i sitt givande och kan be om uppgifter kring detta.  

Unga innovatörer följer GDPR (General Data Protection Regulation) vilket innebär att givarens integritet skyddas. Läs mer i dokumentet Unga innovatörer Integritetspolicy som visar hur Unga innovatörer säkerställer att givarens personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Allmän information kring GDPR hittar man även hos Integritetsmyndigheten, www.imy.se 

Insamlingsmetoder privatpersoner: Gentemot privatpersoner bedrivs insamling via autogiro, insamlingsbrev, hemsida, sociala medier, annonsering, telemarketing, verktyget starta egen insamling samt bearbetning av stora enskilda givare.  

Gåvor från politiska partier: Unga innovatörer är en oberoende och partipolitiskt obunden organisation och tar därför inte emot gåvor från politiska partier. Gåvor från en anställd eller en grupp anställda som arbetar för ett politiskt parti kan tas emot om gåvan ges av den anställde som privatperson. Unga innovatörer förbehåller sig rätten att tacka nej till en gåva.  

Gåvor från testamenten: samband med att Unga innovatörer mottar testamentariska gåvor tas alltid hänsyn till testators sista vilja. Som första åtgärd görs en kontroll över att testamenterade medel kan användas enligt testatorns sista vilja. Om det skulle visa sig att testamentet är skrivet på ett sådant sätt att Unga innovatörer inte kan uppfylla testatorns önskan, tas kontakt med dödsboet för att tacka nej till gåvan. I all vidare avveckling av boet är det tolkning av testators sista vilja som är vägledande. Unga innovatörer är befriat från reavinstbeskattning av testamenterade värdeinnehav.   

Unga innovatörer generella hållning i testamentfrågor är att testators yttersta vilja är uttryckt och därmed ska följas. Om bestridanden ändå uppstår, samarbetar Unga innovatörer med juridisk expertis för att reda ut de juridiska aspekterna. Varje bestridande bedöms från fall till fall. Övriga tvister och bestridanden behandlas på samma sätt. 

Aktieutdelning: En privatperson kan skänka sin aktieutdelning skattefritt till Unga innovatörer. http://www.aktiegavan.se/  

Återbetalning av gåvor: Unga innovatörer återbetalar enskild gåva om givaren ångrar sig, förutsatt att detta sker inom rimligtid. 

Gåvor i form av fast egendom eller värdepapper: När Unga innovatörer erhåller gåvor i form av fast egendom eller värdepapper, säljs dessa så snart som möjligt. Vi tar hänsyn till donators eller testators vilja. 

 Nej till gåvor 

Frivilliga gåvor är viktiga för att Unga innovatörer skall kunna bedriva sitt arbete. Trots det så förbehåller vi oss rätten att tacka nej till gåvor. Några exempel där Unga innovatörer kan tacka nej till gåva: 

 • Då Unga innovatörer inte kan tillgodose givarens önskemål på ändamåls-bestämning. 
 • Av etiska skäl. 
 • Övriga insikter och förbehåll kring insamling. 
Back to top
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.